Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE O CHEMICZNYM ZWALCZANIU OWADÓW LEŚNYCH

Nadleśnictwo Osie informuje o planowanym prowadzeniu zabiegów ograniczających nadmierną liczebność szkodliwych owadów (brudnica mniszka) zabiegiem samolotowym w terminie od 25 maja do 10 czerwca 2018 r. na terenie Gminy Osie i Gminy Warlubie w Leśnictwach: Orli Dwór, Nowa Huta i Płochocin. Zabieg będzie przeprowadzany przy użyciu biologicznego środka FORAY 76B o działaniu pokarmowym, na bazie bakterii Bacillus thuringiensis. Granice pól zabiegowych zostaną oznakowane ogłoszeniami w terenie. Planowany do zastosowania środek nie jest niebezpieczny dla innych ogranizmów niż zwalczane gąsienice i nie ma okresu karencji na przebywanie oraz zbiór płodów runa leśnego po wykonaniu zabiegu.

O G Ł O S Z E N I E
O CHEMICZNYM ZWALCZANIU
SZKODLIWYCH OWADÓW LEŚNYCH

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH
W TORUNIU – NADLEŚNICTOW OSIE

Podaje do wiadomości, że w dniach 25 maja – 10 czerwca 2018
przeprowadzone będzie

CHEMICZNE ZWALCZANIE
szkodliwych owadów leśnych


Lasy będą opryskiwane chemicznym środkiem ochrony roślin FORAY 76B, przy użyciu samolotów.
Chemiczne zwalczanie szkodliwych owadów leśnych dokonywane będzie na niżej wymienionych terenach:

Nadleśnictwo:                            Gmina:                                     Leśnictwo:
Osie                                              Warlubie                                 Nowa Huta i Orli Dwór
Osie                                              Warlubie                                 Płochocin
Osie                                              Osie                                         Orli Dwór


W związku z powyższym dla zabezpieczenia zdrowia ludzi, zwierząt domowych oraz pszczół wzywa się do przestrzegania następujących przepisów ochronnych:

1. Osobom nie zatrudnionym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe wstęp na tereny leśne objęte zabiegiem zwalczania jest wzbroniony w okresie 25.05-10.06.2018 r.
2. Osoby zamieszkałe na terenach leśnych objętych zabiegiem chemicznego zwalczania oraz zwierzęta gospodarskie powinny w czasie wykonywania zabiegu chemicznego znajdować się w pomieszczeniach zamkniętych.
3. Wypas bydła, zbiór trawy, jagód i grzybów w lesie objętym zabiegiem chemicznym w terminie wskazanym w ogłoszeniu jest wzbroniony.
4. Pszczoły należy wywieźć z lasu i stref zagrożenia w uzgodnionym przez nadleśnictwo czasie.
5. Dzień rozpoczęcia zabiegów chemicznych oraz odwołania powyższych przepisów ochronnych zostanie podany do wiadomości mieszkańców miejscowym zwyczajem.

O ewentualnych szkodach należy zawiadomić Nadleśnictwo Osie w przeciągu 24 godzin.
Podstawa prawna: art. 26 ust.3 pkt 3 ustawy o lasach (Dz.U. nr 101 poz.444 z późn. zm.)


               
NADLEŚNICTWO OSIE